ජීවාණුහරනය කරන්නෙ නැතුව green house ඇතුලෙ තියා එලියෙවත් hybrid වවල වැඩක් නෑ. අනිවර්‍යෙන් ලෙඩ හැදෙනව

0 views
0%

ජීවාණුහරනය කරන්නෙ නැතුව green house ඇතුලෙ තියා එලියෙවත් hybrid වවල වැඩක් නෑ. අනිවර්‍යෙන් ලෙඩ හැදෙනව polytunel …

From:
Date: January 8, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *